Regulamin

Załącznik do Zarządzenia Dyrektora Miejskiego Domu Kultury w Wołominie
Nr 100.5.2019 z dnia 1.03.2019

REGULAMIN TEATRU HUTA
W MIEJSKIM DOMU KULTURY W WOŁOMINIE

§ 1
INFORMACJE PODSTAWOWE

 1. Teatr Huta (zwany dalej „Teatrem”) działa w Miejskim Domu Kultury w Wołominie pod adresem: ul. Mariańska 7 w Wołominie; tel.: 22 787 45 13; mail: teatr@hutawolomin.pl.
 2. Produkcje spektakli są finansowe ze środków własnych Miejskiego Domu Kultury (zwanego dalej „MDK”), a także ze środków zewnętrznych (granty, dotacje, konkursy, sponsorzy).
 3. Teatr zastrzega sobie prawo do zmian w repertuarze bez podawania przyczyny.
 4. Widzowie są zobowiązani do punktualnego przybycia do Teatru. Po rozpoczęciu spektaklu spóźnieni Widzowie nie będą wpuszczani na widownię. Na widowni obowiązuje zakaz nagrywania dźwięku oraz obrazu.
 5. Na widowni obowiązuje całkowity zakaz spożywania jedzenia i napojów.
 6. Na terenie MDK w Wołominie obowiązuje całkowity zakaz palenia na postawie ustawy z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwem używania tytoniu i wyrobów tytoniowych.
 7. Widzowie przychodzący na spektakl z dziećmi są zobowiązani do kontrolowania ich zachowania, aby nie przeszkadzały innym widzom w odbiorze przedstawienia.
 8. Widzowie niestosujący się do instrukcji pracowników MDK, jak również w przypadku naruszenia regulaminu lub powodujący zagrożenie dla bezpieczeństwa pozostałych widzów zostaną poproszeni o opuszczenie sali. W takich przypadkach nie przysługuje zwrot kosztów zakupu biletów.
 9. Zakup biletu oznacza akceptację regulaminu Teatru.
 10. Teatr Huta przewiduje następujące zniżki:
  1. Grupy zorganizowane (powyżej 25 osób): 30 %
  2. Seniorzy: 30 %
  3. Uczniowie, studenci: 30%
 11. MDK zastrzega sobie prawo do odstępstwa od zniżek wymienionych w pkt. 10 niniejszego regulaminu w przypadku spektakli przy udziale publiczności w ilości mniejszej niż 100 osób tj. (spektakle z publicznością na scenie sali widowiskowej MDK).
 12. Powyższe zniżki nie łączą się z innymi zniżkami oferowanymi przez MDK w Wołominie.

§2
REZERWACJA BILETÓW

 1. Rezerwacji biletów można dokonywać osobiście w kasie biletowej lub pod numerem telefonu: 502 645 479.
 2. Osoba rezerwująca bilet jest zobowiązana do odbioru biletów najpóźniej na 30 minut przed rozpoczęciem spektaklu. Po upływie tego czasu, rezerwacja zostaje anulowana.
 3. W razie odwołania spektaklu, osoba rezerwująca zostanie poinformowana o zmianie w repertuarze a rezerwowane bilety przejdą automatycznie na kolejny termin danego spektaklu.

§3
SPRZEDAŻ BILETÓW

 1. Kasa jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach zgodnych z otwarciem kasy MDK oraz na godzinę przed rozpoczęciem każdego spektaklu.
 2. Teatr honoruje płatności  za bilety gotówką w kasie MDK oraz przez stronę internetową Teatru.
 3. Bilety można nabyć poprzez strony: e-wejściówki.pl ; Biletyna.pl
 4. Faktury VAT za zakupione bilety są wystawiane w ciągu 7 dni od daty sprzedaży biletów na podstawie paragonu fiskalnego. O wystawienie faktury można ubiegać się do maksymalnie 30 dni od daty sprzedaży biletów.

§4
ZWROT I WYMIANA BILETÓW

 1. Zwrotu należności za zakupienie biletu dokonuje się gotówką lub przelewem (w przypadku zakupu biletu online).
 2. Zwrotu i wymiany biletów można dokonać  bezpośrednio w kasie najpóźniej na dzień przed spektaklem.
 3. W przypadku odwołania spektaklu można odebrać zwrot za bilet w kasie MDK najpóźniej w czasie dwóch tygodni od odwołanego spektaklu na podstawie paragonu fiskalnego.  W przypadku biletów zakupionych przez Internet zwrotu dokonuje się u operatora portalu, w którym bilet został zakupiony.

§5
OCHRONA DANYCH

 1. Administratorem danych osobowych widzów Teatru jest Miejski Dom Kultury w Wołominie, ul. Mariańska 7, tel. 22 787 45 13, mdk@mdkwolomin.pl;
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: tel. 22 787 45 13 wew. 25, iod@mdkwolomin.pl;
 3. Widz wyraża zgodę na przetwarzanie przez MDK w Wołominie danych osobowych podanych przez niego w procesie rezerwacji.
 4. Dane osobowe będą wykorzystywane przez MDK w Wołominie wyłącznie w celu świadczenia usług rezerwacji, zawierania z Widzem i wykonywania umów sprzedaży biletów zamówionych przez Widza.
 5. Dane osobowe przetwarzane przez MDK w Wołominie obejmują:
  1. adres poczty elektronicznej,
  2. numer telefonu kontaktowego,
  3. imię i nazwisko Widza.

§6
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Niniejszy regulamin dostępny jest na stronie internetowej teatrhuta.pl oraz w kasie biletowej w MDK w Wołominie.
 2. Umowa sprzedaży biletów zawierana jest między Widzem a MDK w Wołominie.
 3. Bilety prezentowane na stronach internetowych nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
 4. Prawem właściwym dla umowy sprzedaży biletów jest prawo polskie.
 5. Ewentualne spory powstałe między Widzem niebędącym konsumentem w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego a MDK w Wołominie rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Teatru, a w przypadku Widzów będących konsumentami właściwymi będzie sąd wedle właściwości ogólnej.
 6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu cywilnego oraz przepisy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 141 z 2002 r. poz. 1176); Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22 z 2000 r. poz. 271); Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. Z 2002 r. nr 101, poz. 926, z późń. zm.).
 7. MDK w Wołominie zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. Zmiana regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez MDK, nie krótszym niż 7 dni od momentu udostępnienia na stronie teatrhuta.pl zmienionego regulaminu. Zamówienia złożone przez Widzów przed wejściem w życie zmian regulaminu są realizowane według dotychczasowych postanowień regulaminu.
 8. Widz akceptując niniejszy Regulamin, zgadza się na zbieranie i udostępnianie statystyk swojej obecności i aktywności na stronie Teatru. Dane są zbierane automatycznie i mogą zostać wykorzystywane do analizy aktywności Widzów.